Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

goszko
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
goszko
1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
goszko
3047 08a4 500
Reposted fromrisky risky viawhiskywithsprite whiskywithsprite
goszko
7642 0489
goszko
goszko
2142 a5b1
goszko
8261 5a8d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
goszko
7993 3bcf 500
goszko
5879 4e8d 500
Stalker (1979)
Reposted fromHanoi Hanoi viablackheartgirl blackheartgirl
goszko
9989 0512 500
Reposted fromrichardth richardth viablackheartgirl blackheartgirl
goszko
2884 c291
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viamilostki milostki
goszko
Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada
8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianaturalginger naturalginger
goszko

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianaturalginger naturalginger
goszko
goszko
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viafajnychnielubie fajnychnielubie
goszko
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaparamour paramour
3892 e261 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaciarka ciarka
goszko
8251 4154 500
goszko
6429 5d4c 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl