Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

goszko
goszko
7499 9f66
...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
goszko
5587 1eab
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
2451 5f16
Reposted fromdrozdzi drozdzi vialaparisienne laparisienne
goszko
2104 90f2
goszko
6169 ae8d 500
goszko
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaPoranny Poranny
goszko
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst

August 01 2017

goszko
2149 1842
Reposted fromTankistD TankistD viano-longer-kore no-longer-kore
goszko
6749 c1a9 500
Reposted fromstroschek stroschek viano-longer-kore no-longer-kore
goszko
0874 e619
Reposted fromrol rol vianaturalginger naturalginger
goszko
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside vianaturalginger naturalginger
goszko
goszko

July 25 2017

goszko
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viahydrosphere hydrosphere
goszko
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
goszko
0422 be7f 500
goszko
6986 65c3 500
goszko
goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl