Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

2378 1d22 500
Reposted fromkimik kimik viamhsa mhsa
6091 2807
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamhsa mhsa
goszko
9413 6c6f 500
Reposted fromkaiee kaiee viawhiskywithsprite whiskywithsprite
goszko
3982 002f 500
Reposted byschulz23 schulz23

September 24 2017

goszko
8943 d6b2
Reposted fromwebomatic webomatic viaszatanista szatanista
goszko
1920 b138 500
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin
goszko
0965 0d9b
goszko
Lasy płonęły - a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż
okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne litanię zakochanych
— herbert, dwie krople
goszko
so now i am 20 and it feels like shit

September 18 2017

goszko
2147 2759 500
Reposted fromzciach zciach viaamphetaminelogic amphetaminelogic
9984 dbc1 500
goszko
7823 bee8
Reposted fromsiegmunda siegmunda viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viairmelin irmelin
goszko
6739 0bce 500
plot twist
goszko
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
goszko
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
goszko
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
1321 8f99 500
Reposted frombrumous brumous vianowaczi nowaczi
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viairmelin irmelin
1276 8e82 500
Reposted fromochgod ochgod viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl