Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

goszko
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll - Białe jabłka
Reposted fromflesz flesz viadlaciebieniktwazny dlaciebieniktwazny
goszko
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialachesism lachesism
8993 68bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialachesism lachesism

October 27 2017

goszko
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
goszko
5348 0ac7
Reposted fromslodziak slodziak viarzzkropka rzzkropka
5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viarzzkropka rzzkropka
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viarzzkropka rzzkropka
9644 034c 500
Reposted fromtwice twice viarzzkropka rzzkropka
goszko
2482 bb33
Reposted fromdivi divi viaPoranny Poranny
goszko
7359 68b2 500
Reposted fromslodziak slodziak viayourheartbeat yourheartbeat
goszko
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viayourheartbeat yourheartbeat
goszko
4255 15f1 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viajointskurwysyn jointskurwysyn
9649 fa04 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
9513 a5e4 500
Reposted fromezf ezf viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl