Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaparamour paramour
goszko
8819 e5c4
Reposted fromkniepuder kniepuder viablackheartgirl blackheartgirl
goszko
Pamiętaj, że ludzie są zawistni głównie wtedy, gdy czują, że mogliby spokojnie znajdować się na twoim miejscu, tyle tylko, że zaprzepaścili swoją szansę. A przynajmniej wydaje im się, że zaprzepaścili.
— Dwadzieścia siedem snów
goszko
9211 53eb
goszko
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamanfredxoxo manfredxoxo
goszko
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamanfredxoxo manfredxoxo
goszko
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viamanfredxoxo manfredxoxo
goszko
5165 2816
goszko
4813 29ae
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

7006 b927 500
goszko
1004 e57f
Reposted frompastainmy pastainmy viano-longer-kore no-longer-kore
goszko
o d e z w i j o d e z w i j s i ę o d e z w i j s i ę d o m n i e
bo marznę
a nic tak nie grzeje jak Twoje słowa
— Charlotte Nieszyn Jasińska
goszko
3848 3d77
Reposted fromfungi fungi viawhiskywithsprite whiskywithsprite
goszko
goszko
0471 07a8
Reposted fromlaluna laluna viaszatanista szatanista
goszko
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaszatanista szatanista
goszko
1351 c405
Reposted fromstrangeee strangeee viaszatanista szatanista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl