Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

goszko
2147 2759 500
Reposted fromzciach zciach viaamphetaminelogic amphetaminelogic
9984 dbc1 500
goszko
7823 bee8
Reposted fromsiegmunda siegmunda viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viairmelin irmelin
goszko
6739 0bce 500
plot twist
goszko
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
goszko
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
goszko
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
1321 8f99 500
Reposted frombrumous brumous vianowaczi nowaczi
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viairmelin irmelin
1276 8e82 500
Reposted fromochgod ochgod viainsanedreamer insanedreamer
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer

September 11 2017

3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaciarka ciarka
goszko
goszko
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
goszko
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaviva-salvadore viva-salvadore
0849 72f7 500
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viajankanty jankanty
goszko
4612 cee4
Reposted fromkreatura kreatura viaszalony-virus szalony-virus
goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl